Obecní kompost – moderní zpracování odpadu

Dnešní společnost je konzumní a právě to se odráží i v produkovaném množství komunálního odpadu. Jelikož neustále roste spotřeba každé osoby, stoupá přímou úměrou i množství odpadů. Objem odpadu, který končí na skládkách, lze snížit jeho tříděním, recyklací i biologickým zpracováním. Zatímco k třídění a recyklaci slouží v ulicích barevné kontejnery určené na papír, sklo a plasty, v oblasti bioodpadů máme stále značné rezervy. Právě oblast biologického zpracování umožňuje efektivně zpracovat biologicky rozložitelný odpad (BRO), který tvoří téměř polovinu z celkového objemu komunálního odpadu.

Popelnice

Zájem o zpracování organických odpadů roste a neustále se hledají nová řešení týkající se způsobu nakládání s biologickým odpadem (BO). Nejznámější a nejstarší recyklační technologií pro zpracování bioodpadu je kompostování, díky kterému lze získat kvalitní hnojivo, jež rychlým způsobem obnovuje úrodnost i kvalitu půdy. Při kompostování dochází k přeměně organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze tuto přeměnu technologicky ovládat a získat co největší množství humusu v co nejkratším čase. Výhodami kompostování jsou: nízké ekonomické náklady, půda bohatá na živiny, lepší zpracovatelnost půdy a samotná hygienizace odpadů, protože v průběhu kompostovacího procesu hynou patogenní organismy ohrožující zdraví lidí i zvířat. Pokud není bioodpad správně vytříděn a zpracován a je svážen na skládku, způsobuje značné komplikace ve formě toxických výluhů, nepříjemného zápachu i vzniku skleníkových plynů (metan, oxid uhličitý).

Za bioodpady, které tvoří významnou část komunálního odpadu, jsou odpovědné právě obce jako veřejnosprávní korporace a územní samosprávné společenství občanů. V obcích se sběr bioodpadu koncentruje do třech základních zdrojů, kterými jsou bioodpad z údržby veřejných ploch (obecní kompostování), bioodpad z kuchyní a bioodpad občanů. Sběr bioodpadu z údržby veřejných ploch je především sběrem odpadu z údržby zeleně. Pravidelná údržba veřejných ploch patří mezi práce, které se nejvíce provádějí v období vegetačního klidu. Při sekání trávy, odstraňování starých rostlin, hrabání listí, prořezávce stromů a keřů vzniká velké množství hmoty, která je vhodná k přeměně na kvalitní kompost. Veřejnou zelení se pro účely komunitního kompostování rozumí parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce. MČ má biologicky rozložitelné odpady, které potřebuje zpracovat a nyní si klade otázku – jak s tímto materiálem naložit?

compost_heart-www

Každý rok se radnice snaží občany Letňan do sběru bioodpadu a tedy recyklace zainteresovat, a to umístěním velkokapacitních kontejnerů na vyhrazených místech v Letňanech. Do těchto velkokapacitních kontejnerů mají lidé možnost vhazovat bioodpad ze zahrad (posekanou trávu, shrabané listí, větve stromů, spadané ovoce aj.) a také odpad z domácností (kuchyňský odpad rostlinného charakteru). Bohužel se vedle lidí, kteří tuto možnost uvítali a zelený odpad do kontejnerů vhazovali, objevili také lidé, díky nimž se začaly mezi biologicky rozložitelným odpadem (BRO) objevovat sedací soupravy, elektrospotřebiče, staré koberce a mnoho dalšího. Ve finále přinesly velkokapacitní kontejnery pro sběr bioodpadu více práce než užitku, neboť MČ musela řešit a hradit likvidaci tohoto materiálu. Z těchto důvodů se rozhodla kontejnery pro sběr bioodpadu zrušit. Stává se tedy, že lidé posekanou trávu vhazují na pole nebo mezi keře a větvě pálí doma na zahradách, čímž obtěžují své sousedy.

V současnosti se nabízí možnost zpracování „zeleného“ odpadu využitím malé kompostárny, která se jeví jako optimální. Záměrem MČ je vybudovat malou obecní kompostárnu, ve které bude BRO řádně roztříděn a zpracován, a jejíž provoz bude mít obec ve vlastní režii. Právě ve využívání kompostu obyvateli spatřuje MČ obrovskou výhodu – místní obyvatelé Letňan by tak přispívali k recyklaci, byli by více zainteresováni do sběru bioodpadu, jeho svozu do kompostárny a mohli by napomoci jejímu lepšímu fungování (např. odevzdáváním neznečištěných rostlinných zbytků). MČ předpokládá, že nově vytvořený „zelený“ kompost bude používán k údržbě a obnově veřejné zeleně a nadbytek bude poskytován zdarma občanům Letňan, aby jej mohli využít na své zahrady či předzahrádky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokud takováto spolupráce bude fungovat, osvědčí se, a lidé budou BRO recyklovat, je radnice připravena zabývat se myšlenou odděleného sběru bioodpadu, tj. zakoupit a umístit malé sběrné nádoby přímo v zástavbě, což by bylo pro obyvatele pohodlnější.

Dnes se veškerý „zelený“ odpad odváží na vymezený prostor, deponii, kde se neustále hromadí. Díky neodbornému nakládání s tímto odpadem dochází k hromadění posekané trávy, listí, větví stromů a keřů, kde tlejí a není z nich žádný užitek. Protože je údržba veřejné zeleně nezbytná, je třeba cíleně zahájit vyčištění deponie a začít „zelený“ odpad zpracovávat.

Deponie, parcela č. 533/1 v KN, je pod správou MČ Prahy 18. Z celkové plochy, která čítá 5 900 m2, je aktuálně využívána zhruba 1/4, zbytek plochy je porostlý keři a stromy. Plocha v místě využívání je zcela/částečně vybetonovaná (panely) a hromadí se zde posekaná tráva z obecních pozemků a větve z prořezávky stromů a keřů. Celý pozemek je oplocen pletivem, které je v mnoha místech zborcené a lze tak na pozemek vniknout i přes zavřenou bránu (řetěz a zámek). Zcela chybí přívod vody a elektřiny.

Parcela533-1

Zastupitelé drtivě podpořili Lentilky

Fandíme modráVe ČT 21. sprna 2014 se konalo jednání zastupitelstva MČ Praha 18 Letňany. Bylo poslední před volbami a atmosféra tomu odpovídala. Volební kampaň předčasně začala a občané i zastupitelé v obřadní síni na radnici nakonec strávili několik hodin. Jedním z bodů byl i dodatek ke smlouvě se společností Skanska na Letňanské lentilky. Nediskutovalo se ani hodinu a zastupitelé většinově dodatek podpořili.

Od zahájení přípravných prací na architektonické studii na začátku roku 2011 je projekt kontinuálně prezentován a diskutován nejen směrem k občanům, ale také se všemi zastupiteli uvnitř Letňanské radnice. Transparentní výběrová řízení, možnost veřejné účasti na komisi pro regeneraci sídliště, nabídka otevřených kontrolních dnů na stavbě… toto vše vede k maximální podpoře Lentilek bez ohledu na politickou příslušnost.

ZMCpodpora

Od roku 2012 hlasovalo zastupitelstvo několikrát o předložení dotační žádosti, výběrovém řízení a uzavřené o smlouvě a dodatcích. Ke schválení usnesení zastupitelstva je vždy nutných 11 z 21 hlasů. Graf ukazuje jak se hlasovalo o jednotlivých bodech a je zřejmé, že podpora projektu Letňanské lentilky je drtivě většinová.

V komunální politice se stírají stranické rozdíly. Pravicové či levicové názory jsou bezpředmětné, pokud se hlasuje o postavení dětského hřiště a novém chodníku. Letňanské zastupitelstvo ukazuje, že je v názorech na rozvoj obce jednotné.

Děkuji kolegům zastupitelům, že fandí Lentilkám. První část bude brzy hotova a věřím, že naplánované pokračování ve formě Hadí stezky nebo dokončení vnitrobloku u mateřské školky bude realizováno bez ohledu na budoucí složení nového zastupitelstva.

 

Září bude nabité akcemi. Nenechte si je ujít!

STR25 ZARI BUDE NABITE 6

Po prázdninách a dovolených, které se samozřejmě odrazí i na společenském životě v Letňanech, se v září budou konat zajímavé akce, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kromě tradičního Rozloučení s prázdninami to bude další ročník Letňanského pivobraní a v závěru měsíce oblíbená Drakiáda.

Rozloučení s prázdninami připravila Letňanská sportovně kulturní společnost na první zářijový víkend, konkrétně na sobotu 6. září. Od 12 do 18 hodin budou na Staré Návsi v provozu atrakce, probíhat tu budou nejrůznější soutěže pro děti a kreativní dílny. Chybět nebude karaoke, v plánu je i vystoupení a autogramiáda Michaela Foreta, který zazpívá písničky z nového muzikálu Mamma Mia.

O čtrnáct dní později, v pátek 19. a v sobotu 20. září, zaplní Starou Náves zástupci menších i větších pivovarů, aby na tradičním Letňanském pivobraní představili to nejlepší ze své produkce.

STR25 ZARI BUDE NABITE 2

Vedle nabídky známých značek, jako jsou Pivovary Lobkowicz, Dudák Strakonice či Hols Vratislavice, se můžete těšit na speciály z pivovarů Slepý Krtek, Starokladno, Vítek z Prčice, Novoměstský pivovar, Zámecký dvůr Všeradice atd. V průběhu pátečního pod/večera a soboty se na pódiu vystřídají staří známí z Pražského pouťového orchestru, Timbre Music Tomáše Chudoby či Chamber Worchester.

Novinkou bude historická muzika a skupiny Holokrci a Zdroj zvuku. Pro děti jsou přichystány pohádky, soutěže, střílení z luku a kostymérna s historickými kostýmy. O překvapení se postará i skupina šermířů Merlet, která letos nabídne vedle vystoupení kordovou soutěž pro diváky. Dvoudenní program zakončí vystoupení Dalibora Jandy s Jiřinou Annou Jandovou a doprovodem.

Soutěž v pilotování vlastnoručně vyrobených či koupených draků Drakiáda 2014 se bude konat poslední zářijovou sobotu, tedy 27. září, na ploše u Obchodního centra Letňany. Vedle soutěží pro všechny věkové kategorie pořadatelé chystají i doprovodný program.

Přijďte se pobavit – určitě to bude stát za to!

Zdroj: www.letnanskelisty.cz

STR25_ZARI_BUDE_NABITE_1

STR25_ZARI_BUDE_NABITE_3

 

Trvalo to dlouho, ale houpací lentilka je tu!

WP_20140808_035     První lentilka je otevřená a hned se na ni vrhly děti. Za Ivančickou ulicí u školky Malkovského si mohou malí kluci a holky vyzkoušet nové červené houpačky. Lentilka má bezpečný měkký tartanový povrch a všechny hrací prvky jsou certifikované podle platné legislativy. Okolo zatím chybí trávník, ale ten se založí hned, jak opadnou velká vedra. Lentilka nahradila 800 m2 starého betonového hřiště.

Na kraji lentilky jsou betonové lavice. Dlouho jsme s architekty a projektanty přemýšleli, jak udělat lavičky, na kterých by přes den seděli rodiče hlídající své ratolesti, a jak zároveň zabránit vandalismu a večernímu posedávání hlučných pubertálních partiček.

WP_20140808_008

Zvolili jsme kompromis – betonový blok, na kterém se dá sedět jen chvíli, protože pak začne studit. Pro maminky a tatínky určitě nebude problém si přinést společně s plno dalšími věcmi i třeba deku na sezení. Tu však určitě s sebou nebudou mít ti, které ve svém okolí nechceme.

Jestli tento nápad bude fungovat se přesvědčíme v následujících měsících. Dřevěné podsedáky nebo něco podobného se dá dodělat kdykoli. Tak děcka, hurá na houpačky a těšte se na nový školní rok. Další hřiště otevřeme společně s novými učebnicemi 😉

WP_20140808_053

DSC09755

       DSC09745          DSC09748          DSC09742

HoupaciVCislech2

 

 

Psí záchody. Dobrý nápad?

Když se projdete po Letňanech, narazíte na velkou řadu rohů u domů, patníků, plotů, košů a značek občůraných od psů. Tímto se naše čtvrť neliší od jiných částí Prahy. Za posledních pár let jsme otevřeli 3 psí louky, ale samozřejmě žádný mazlíček nemůže čekat s vyprázdněním až tam. Řešením mohou být psí pisoáry. Myslíte, že budou fungovat? Kam bychom je měli umístit?

Psí pisoár vymezuje pejskům místo, kde je čůrání vhodné a tím, že uvnitř pisoáru zůstávají zbytky moči, je toto místo pro pejsky dostatečně zajímavým pro každodenní potřebu. Tělo pisoáru je dutá trubka dřevěná, plastová, nerezová s otvory. Pisoár může být také betonový s různou povrchovou úpravou. Otvory umožňují prostup moči dovnitř, kde je zachytávaná v nádržce. Přebytečná moč je odvedena z těla pisoáru přepadem a volně vsakuje do půdy nebo je odvedena do kanalizace. Tím je zajištěné, aby i za deště zůstala pachová stopa uvnitř a nedošlo ke smytí. Psí pisoár je nahoře ukončen víčkem.

WP_20140904_005

Pisoár by neměl zvýšit charakteristický pach psí moči na daném místě. Systém je koncipován tak, aby v nádržce vždy zbyla moč, což pejsky bude vždy lákat, aby na tomto konkrétním místě vykonali svou potřebu. Pisoáry je možné jednoduše omývat a proto je celková údržba mnohem jednodušší, než měnit kus pomočené omítky na domě. Systém vyžaduje i určitou disciplínu od majitelů psů. Ti by měli v případě nutnosti psa na pisoár nasměrovat.

V Letňanech zkusíme umístit několik psí záchodků na zkoušku a uvidíme, jaký bude výsledek. Myslíte, že psí pisoáry budou fungovat? Kam byste je doporučovali umístit?

Poděkování panu Třešňákovi

TresnakRIP

V rodinném domě na rohu Jančovy a Místecké ulice bydlel přes 40 let pan Josef Třešňák. Zkušený obráběč kovů byl už několik let v důchodu, a proto měl možnost každý den sledovat stavbu Letňanských lentilek. Na začátku června, kdy byla velká vedra, pomáhal stavařům dodržovat jejich pitný režim. Pane Třešňáku, děkujeme, že jste fandil Lentilkám.

Více parkování v Jančově

WP_20140720_013Od 21/7 je otevřena první nová část Jančovy ulice. Desítky nových parkovacích míst mohli řidiči zaplnit již víkend před otevřením. Jančova ulice dostala nových povrch a kolmá parkovací místa jsou po obou stranách. V rámci projektu Lentilek byly zachovány i původní borovice, pro které byla při výstavbě realizována speciální ochranná protiopratření. Vjezd do ulice bude v následujících týdnech pouze z Místecké. Kompletně si řidiči Jančovu užijí od října.

 

 

WP_20140720_010

Úřad městské části Praha 18 opět zvítězil

STR6_URAD_MESTSKE_CASTI_OPET

Rovné příležitosti vyjadřují zpravidla rovné šance pro ženy a muže nejen na trhu práce, v odměňování či kariérním postupu, ale i při slaďování rodinného a pracovního života.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže (Úřad roku Půl na půl) organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50 % a společností Gender Consulting již od roku 2007.

Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

V letošním roce proběhl již osmý ročník této soutěže. Úřad městské části Praha 18 se soutěže poprvé zúčastnil v roce 2009 a obsadil tehdy 3. místo.

V letech 2010, 2011 a 2012 zvítězil a po loňském druhém místě letos opět zvítězil. K vítězství určitě přispěl i genderový audit realizovaný v prosinci 2013, který sledoval a hodnotil dodržování zásad genderové rovnosti napříč celým spektrem procesů, prezentací a aktivit úřadu.

Za vše hovoří vyjádření auditorky k závěrečné zprávě: „Mohu říci, že jsem se v jiných auditovaných organizacích, kterých byla celá řada, opravdu nesetkala s tak jednoznačně kladným hodnocením. Jste důkazem toho, jak je nesmírně důležitá cílená práce s lidmi a osobní pozitivní příklad.“

Ocenění z rukou ministra vnitra ČR převzal 5. června tajemník úřadu Vladislav Gerhard.

Odbor kancelář tajemníka ÚMČ Praha 18

Foto archiv MV ČR

Zdroj: www.letnanskelisty.cz

 

Jožin vylezl z bažin na Starou Náves

Když pořádala Městská část Praha 18 první ročník akce Letňany nejen dětem, psal se rok 2007. Nikdo tehdy netušil, zda se ujme nápad dát možnost letňanským kulturním a sportovním organizacím předvést své umění. O tom, že se to podařilo, svědčí fakt, že letošní ročník nesl pořadové číslo osm.

Počasí letos přálo, a tak na Starou Náves zavítalo hodně spokojených diváků. Všem návštěvníkům popřál příjemnou zábavu starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, přítomní byli a promluvili i místostarostové Iveta Lojková a Oldřich Miffek. Oproti předchozím ročníkům se ale v rámci programu událo několik změn.

Celým dnem provázela letňanská rodačka a dramaturgyně Rádia Junior Magdalena Šorelová. Akce byla pouze jednodenní, a hlavní host se tak představil v sobotu večer. Kdo jím byl, naznačuje titulek. Namísto dunění tvrdého rocku či punku se tentokrát Starou Návsí rozléhaly tóny o mnoho klidnější, doprovázející neopakovatelný humor skvělého muzikanta, textaře a baviče Ivana Mládka.

Ale než den mohl dospět ke svému vrcholu, vystřídala se na pódiu tělesa divadelní, hudební i taneční, své kousky předvedli kouzelník i hasiči, děti si mohly zasoutěžit ve znalostech pohádek či dopravních předpisů, vyzkoušet svou fyzickou zdatnost, šikovnost či umělecký talent na dopravním hřišti a výtvarných dílnách, a kdo byl zmožen žízní či hladem, mohl si vybrat z nepřeberné nabídky občerstvení zdravého i nezdravého.

Jako první rozezněly Starou Náves tóny lidových písní v podání souboru Kytice. Vystoupily také děti z pěveckého souboru Kamarádi. Country legenda Tomáš Linka připomněl písněmi svého kamaráda Michala Tučného.

Mladí tanečníci ze Sport Agency skvěle zvládli nesnadné latinskoamerické tance, zatímco kouzelník Merild přeměnil dvoustovku v tisícovku. Lída Helligerová se svým divadélkem dala dětem z publika možnost stát se na chvíli herci. Na dopravním hřišti se pak děti mohly naučit, jak se bezpečně pohybovat na komunikacích. Tvůrčímu zaujetí se zase mohly oddat ve stanu Klubu Slunečnice. A nebo si zaskotačit na obrovské trampolíně.

„Kdy už bude konečně pěna?“ ptaly se děti rodičů po celý den. Nakonec se dočkaly. Ale ochutnat atmosféru oslavy Dne dětí v Letňanech můžete i vy v naší fotoreportáži.

Zdroj: www.letnanskelisty.cz

Děti jezdily po Lentilkách

WP_20140610_004Stavba Letňanských lentilek je v plném proudu a děti z mateřské školky Malkovského se v úterý 10. června podívaly přímo na stavbu. Společnost Skanska pro ně připravila den otevřených dveří a předškoláci tak měly zábavu na celé dopoledne. Kromě soutěží, kde děti vyhrály plno dárků, byl největší zájem o bagr či nákladní Tatru. Kluci i holky se mohli podívat do kabiny a tak trochu si zabagrovat. Po prázdninách se mohou těšit na nové houpačky a další dětská hřiště, která Lentilky přinesou.

 

 

WP_20140610_002

školka6

školka4

školka9