Další bod programu – Přestavba školních …

Další bod programu – Přestavba školních hřišť.
Chceme dokončit přestavbu školních hřišť při školách Tupolevova a Fryčovická tak, aby se z nich staly sportovní plochy v odpoledních hodinách přístupné i veřejnosti.

Ve venkovním areálu ZŠ Tupolevova plánujeme kromě výstavby hřišť s umělým povrchem na tenis, volejbal nebo nohejbal, také minigolfové hřiště a instalaci několika menších betonových prvků pro skateboarding. Součástí přestavby na Tupolevce bude zázemí s venkovními sprchami a toaletou a počítáme i s malým občerstvením.

Při ZŠ Fryčovická budou vybudovány čtyři hřiště s umělým povrchem, jedno multifunkční dětské hřiště a stejně jako na hřišti Tupolevky, i zde budete mít možnost využít venkovní posilovnu.

www.odsletnany.cz

Perspektivní borovice v ulici Jančova

WP_20140506_007

 

Pás perspektivních borovic je v ulici Jančova v přímém zásahu plánovaných změn a stavebních úprav. V takových případech konfliktu stavby a hodnotné zeleně se postupuje podle ČSN 83 9061 Ochrana zeleně při stavební činnosti, která jasně určuje postupy, jenž je nutné dodržet pro minimalizování poškození stromů.

Následující body jsou citací ze zmiňované normy. Byly také součástí zadávací projektové dokumentace a realizační firma byla povinna je dodržet:

  • v úsecích vymezených okapovou linií koruny (uvnitř) stromu bude výkop prováděn ručně, v ostatních úsecích může být výkop hlouben strojně za předpokladu použití malé mechanizace.
  • kořeny ve výkopu budou odborně přerušeny za přítomnosti technického dozoru pro zeleň (TDZ), v případě výskytu kořenů nad 30 mm bude o jejich přerušení individuálně rozhodnuto TDZ.
  • pokud bude výkop otevřen více než 48 h budou jeho hrany zvlhčovány kropením vodou způsob hutnění výkopu v místě výskytu případných zachovaných kořenů bude po jeho zasypání konzultován s TDZ.
  • pokud se bude odstraňovat kryt celého chodníku (nebo jeho větší části), bude proti poškození kmenů zřízena ochrana kmenů dle ČSN 83 9061 bedněním. V případě, že bude odstraněn kryt jen v pásu výkopu, nemusí být bednění kmenů zřizováno, pokud bude zabráněno mechanickému poškození kmenů šetrnou prací.
  • je zakázán pojezd po nezpevněných plochách výsadbových mís stromů, výkopek ani odstraněný kryt chodníku nebude ukládán ke stromům.

 

WP_20140506_001

Při takto rozsáhlém zásahu do kořenové zóny stromů je vždy potřeba zredukovat odpovídající množství asimilační plochy. Je všeobecně známý fakt, že z listové plochy stromů dochází k neustálému odparu vody a v okamžiku ztráty určitého procenta vlásečnicových kořenů tento odpar začne převyšovat přísun vody do rostliny, rostlině hrozí poškození nedostatkem vody a následné uschnutí. Tento typ řezu, který byl na začátku května proveden na borovicích v ulici Jančova, se nazývá komparativní (srovnávací) a jeho přesný technologický postup, vhodný termín provedení, množství odstraněných větví atd. řeší Standardy péče o přírodu a krajiny, Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK A02 002: 2012.

V dnech provádění řezů byla provedena kontrola probíhajících prací. Až na malé detaily, které byly bezprostředně odstraněny (dva řezy nebyly provedeny na větevní kroužek, jedna větev nebyla zakrácena na postranní větev), nebylo shledáno pochybení. Čistým řezem přerušené kořeny byly zakryty tkaninou, která byla průběžně vlhčena. Řez stromů byl prováděn symetricky v celé koruně stromu, tak aby nedošlo k její destabilizaci. Nebylo odstraněno více jak 25% asimilační plochy.

WP_20140506_006

Vzhledem k tomu, že borovice vykazují dobrou fyziologickou vitalitu, byla již předem zvolena výše uvedená opatření. Díky nim se podaří dodržet jednoznačný a důrazný požadavek městské části – zachování tohoto významného prvku  zeleně, kterým je perspektivní pás borovic černých (Pinus nigra) a borovic lesních (Pinus sylvestris) v ulici Jančova.

Poděkování zástupcům SVJ

Vážení zástupci SVJ, v průběhu posledních tří let se letňanské sídliště výrazně změnilo. Řada domů se oblékla do nové fasády, mají nové výtahy a nová okna šetří spotřebu energie. Nic z toho by nebylo možné bez vašeho úsilí – rekonstrukce domů je práce náročná a složitá a v mnoha ohledech nedocenitelná. Díky vám jsou však Letňany každým rokem atraktivnější a modernější.

Radnice MČ Praha 18 intenzivně pracuje na projektu Letňanské lentilky, který na podzim získal územní rozhodnutí. Zároveň byla podána žádost o dotace a v případě kladného vyřízení budeme mít v roce 2014 z velké části nové sídliště. V plánu je také rozšíření Lentilek až k ulicím Fryčovická a Rýmařovská.

Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, bez kterých by Letňany neměly tolik domů s novým vzhledem. Vaše práce v roli zástupců SVJ je obrovským přínosem pro obnovu našeho sídliště. Přeji vám do roku 2013 hodně pohody, štěstí a energie.

Ondřej Lněníčka, starosta MČ
Ivan Kabický, radní MČ a náměstek primátora HMP
Jan Mikulecký, radní MČ pro regeneraci sídliště a životní prostředí